RSS
A A A
SmodBIP

Statut OPS

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobylinie Borzymach

wersja pdf

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach, zwany dalej "Ośrodkiem", został utworzony na podstawie uchwały Nr 53/XIII/90 Gminnej Rady Narodowej w Kobylinie Borzymach z dnia 29 kwietnia 1990 roku i działa na podstawie:
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. .zm.);
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 128, poz. 2255 z późn. zm.);
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.);
ustawy z dnia 26 październiak 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231 zpóźn. zm.);
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)
niniejszego statutu.

§ 2. 1. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Kobylin Borzymy.
2. Siedziba Ośrodka mieści się w Kobylinie Borzymach przy ulicy Głównej 11.

§ 3. Ośrodek jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Kobylin Borzymy


II. Przedmiot działania i zadania Ośrodka

§ 4. Przedmiotem działania Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a w szczególności:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii integracji i polityki społecznej obejmującej w szczególności programy: pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, budownictwa socjalnego i edukacji publicznej;
2) zapewnienie osobom i rodzinom wsparcia w przezwyciężeniu trudnej sytuacji, jakiej nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
3) zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nieposiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym;
4) zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom nie posiadającym dochodu lub o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia;
5) zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie;
6) doprowadzanie - w miarę możliwości - osoby i rodziny otrzymujące pomoc społeczną do życiowego usamodzielniania;
7) integrowanie ze środowiskiem osoby wykluczone społecznie;
8) przyznawanie prawa do świadczeń rodzinnych, którymi są:

a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
b) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

§ 5. Zadania Ośrodka określają przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 6. 1.Wójt Gminy Kobylin Borzymy udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych należących do właściwości gminy.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

§ 7. W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 8. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

§ 9. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do właściwych organów.


III. Struktura organizacyjna

§ 10. 1. Ośrodek jest podporządkowany Radzie Gminy Kobylin Borzymy.
2. Rada Gminy Kobylin Borzymy zapewnia Ośrodkowi podstawowe warunki lokalowe i materialne do prowadzenia działalności statutowej.

§ 11. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Kobylin Borzymy i Wojewoda Podlaski.

§ 12. 1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje jego pracą i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Wójt Gminy Kobylin Borzymy.
3. Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do kierownika jest Wójt Gminy Kobylin Borzymy.

§ 13. 1. W Ośrodku wyodrębnia się następujące stanowiska pracy:

1) Kierownik,
2) pracownicy socjalni,
3) stanowisko pracy do spraw świadczeń rodzinnych.
2. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Ośrodka ustala Kierownik w drodze regulaminu zatwierdzonego przez Wójta Gminy Kobylin Borzymy.

§ 14.1. Kierownik zatrudnia, zwalnia i awansuje pracowników Ośrodka. Jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
2. Kierownik Ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka, zawiera z nimi umowę o pracę.
3. Pracownicy Ośrodka są wynagradzani według zasad określonych obowiązującymi przepisami.


IV. Gospodarka finansowa

§ 15. 1. Ośrodek prowadzi własną gospodarkę finansową, pokrywając swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Kobylin Borzymy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, zatwierdzany przez Wójta Gminy Kobylin Borzymy.
3. Jeżeli czynność prawna może wywołać powstanie zobowiązań pieniężnych, dla jej skuteczności konieczna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy.
4. Kierownik składa Radzie Gminy Kobylin Borzymy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 16. Obsługę finansową Ośrodka zapewnia Referat Finansowy Urzędu Gminy Kobylin Borzymy.


V. Postanowienia końcowe

§ 19. 1. Ośrodek działa na podstawie statutu nadanego przez Radę Gminy Kobylin Borzymy.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 20. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

§ 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.Opublikował: Bożena Piszczatowska
Publikacja dnia: 17.09.2010
Podpisał: Bożena Piszczatowska
Dokument z dnia: 17.09.2010
Dokument oglądany razy: 1 522